Atur Panampi Temanten

by Cokzty on 03:34 PM, 13-Jan-12

Category: contoh pidato

Bagi sobat MWB yg lagi ada tugas bkin pidato penampi penganten dalam bahasa jawa kyak tugas.a cewekq nie kukasih contohnya==>


Assalamu'alaikum wr.wb.


Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang dhahat pinundhi. Langkung- langkung panjenenganipun Almukarrom .............................. ingkang dhahat kinurmatan. Panjenenganipun para ‘Alim, para 'Ulama, para Kyai, lan para Ustadz ingkang tansah kaantu- antu berkah pendonga miwah pitutur luhuripun. Para pangreh pangemban pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Sumawana sanggyaning para rawuh, para pilenggah, kakung miwah putri, saha para sanak kadang wredha mudha, ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Langkung- langkung panjenenganipun Bp ...... (duta pasrah).......... ingkang minangka duta saraya pasrah temanten kakung/putri dalah para kadang pengombyong temanten saking .........(desa)............. ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan.
Langkung rumiyin kula ngonjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT, karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula, sahengga wonten menika wekdal kula panjenengan saged makempal wonten menika papan kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid 'alhamdulillahirobbil'alamin.' Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados pepanutaning ummat sejagat nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin.
Sanggya para rawuh para adilenggah ingkang tansah winengku ing suka rahayu, kakung miwah putri. Kula aminangkani Bp/Ibu ......... (pemangkugati)............ keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun ........... (duta pasrah)............ ingkang sampun kepareng hamasrahaken putra temanten kakung/putri. Ingkang sepisan, atas nami Bp/Ibu .........(pemangkugati)....... sakulawarga, kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing sarawuh panjenengan sarombongan, para pengombyong temanten kakung/ putri saking ..........(desa).......... Mugi- mugi rawuh panjenengan punika dadosa lantaranipun tambahing pasedherekan antawisipun warga .............(jeneng desa)......... ngriki kaliyan ...........(jeneng desa)............... Kaping kalihipun, menggah salam taklimipun Bp/Ibu ...........(besan) ................. kula tampi , lan sak kosok-wangsulipun salam taklim saking Bp/Ibu ..........(pemangkugati) ........... katur dhumateng Bp/Ibu ..............(besan)........ dalah gotrah kulawarga. Kula ikroraken kanthi atur “ 'Alaika wa'alaikum salam wr.wb.” Salajengipun, keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra temanten kakung/putri , Bp/Ibu .......(pemangkugati)............ sakulawarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gumbiraning manah, sinartan nyuwun wewahing pangestu, mugi-mugi para putra temanten menika sagedta dados pasangan ingkang sakinah, mawaddah, warohmah, bagya mulya, guyub rukun, atut runtut, ingkang mugi tansah pikantuk berkah, wiwit donya dumugi akhirat, enggal pinaringan momongan ingkang soleh solihah, migunani dhateng sesami, migunani dhateng agami lan negari saha tansah atul manembah mring Gusti. Wondene menggah panggulawenthahing putra temanten menika sumangga sami-sami sesarengan, menawi pinuju wonten ngriki inggih saksaged-saged sakkuwaos kula sabrayat, lan menawi pinuju wonten ...........(jeneng desa).............. inggih semanten ugi sumangga kagulawenthah ingkang kados makaten.
Panjenenganipun para pengombyong temanten ingkang satuhu kinurmatan, mawantu- wantu panyuwunipun Bp/Ibu ......... (pemangkugati).......... gotrah kulawarga, keparenga andumugekaken anggenipun samya lelenggahan ngantos dumugi titiwanci purnaning pahargyan ing siang/dalu menika kanthi mardu mardikaning penggalih, saha menawi wonten kekirangan saha kalepatan anggenipun Bp/Ibu ......... (pemangkugati)........... sakulawarga nampi rawuh panjenengan keparenga hangluberaken samodraning pangaksami. Wondene saparipurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur, kula namung saged ngaturaken sugeng kondur, mugi rahayu ingkang tansah pinanggih dumugi ing dalem, nir-baya, nir-wikara, nir-ing-sambekala. Syukur- syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula. Ing wasana, kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah, mbok bilih anggen kula matur, anggen kula nampi, mboten andadosaken sarjuning penggalih, kula pribadhi tansah nyuwun agunging sih samodra pangaksami.

Akhirulkalam, Billahittaufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

22 responses to "Atur Panampi Temanten"

iben u29 [05:47 PM, 13-Jan-12]

pertamax s0b mrgreen
wah hebat y
lancar bngt bhsa jawa kr0m0'y,

NugrahA™ [06:29 PM, 13-Jan-12]

Hadoh. . . Ane wong sundo sob! Boten ngertos boso jowo! smile

jaskid. . . Kunbal sob! Sukses slalu. . .

videosex [10:45 PM, 13-Jan-12]

mantap gan, maaf klo gk pernah hadir ke blog ini..

XTIARBUMI ™ [10:55 PM, 13-Jan-12]

MANTAP GAN

Abdun Nazir [01:54 AM, 14-Jan-12]

matur nuwun

Yosi Love Kartin [02:10 AM, 14-Jan-12]

mpun gadah bukune sob, haha

Cokzty [05:44 AM, 14-Jan-12]

all@mksh semua.a dah mampi ke gubukku.

-X- DRAKE [06:20 AM, 14-Jan-12]

Saya yang orang jawa malah gak mudeng artinya hehe

© RIZAL.PUN.BZ [07:33 AM, 14-Jan-12]

biggrin kunbal sob, nyimak

Ben Counter [07:34 AM, 14-Jan-12]

cakep gan
followbck

N[e]wBl0g[e]r's [07:34 AM, 14-Jan-12]

Hadir ... .

nyobie [07:39 AM, 14-Jan-12]

Kog g dari kmaren-kmaren to plend, , tgasku dah kmaren arrow

Ropek [09:55 AM, 14-Jan-12]

Wah saya orang jawa tapi gk mudeng. slam kenal sob. Kunbal sob jika brkenan. biggrin

Burhan [11:37 AM, 14-Jan-12]

di kutip dari bahasa planet mana nih... kunbalnya ditunggu ya sob

HUZAI [01:08 PM, 14-Jan-12]

nyimak gan . .mantap . . .

◄ Айфяїє Єяяоя ► [05:16 PM, 14-Jan-12]

Kunjungan perdana sob wink
thx buat infonya ya mrgreen
Ditunggu kunjungan blik+follbacknya..thanks
arrow http://atoz.heck.in

Diandra [09:26 AM, 15-Jan-12]

nda' ngudeng saya..
xixi
mrgreen
tp TOP info lahh...
biggrin

P_saM™ [07:55 PM, 17-Jan-12]

Nderek pinarak mas...
Nuwun sewu...biggrin
Salut kagem panjenengan mas...
Matur nuwun...

Alan_Ajach™ [12:14 PM, 11-Feb-12]

Orang sunda nyimak aja Mas. . !

Maaf Mas bisa di ganti ga sama bahasa indonesia. . !
Aku soalnya suka ada yg tanya soal nikah begini...

christian4outlet [12:59 AM, 09-Oct-12]

It's a good post.
christian4outlet http://www.christian4outlet.co.uk/

christian4outlet.co.uk [05:42 AM, 09-Oct-12]

It's a good post.
christian4outlet.co.uk http://www.christian4outlet.co.uk/

christian4outlet.co.uk [05:46 AM, 09-Oct-12]

It's a nice post.
christian4outlet.co.uk http://www.christian4outlet.co.uk/

Subscribe to comment feed: [RSS] [Atom]

New Comment

[Sign In]
Name:

Email:

Comment:
(You can use BBCode)

Security:
Enable Images